Søknad og kriterier

Søknad om å bli godkjent som kystled


Kystled: _______________________________________________________


Ansvarlig organisasjon: __________________________________________


Adresse: _______________________________________________________


E-post: ________________________________   Telefon: _______________


Kontaktperson: _________________________________________________


Vi søker med dette om å bli godkjent som kystled i kystledsamarbeidet mellom Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening og Friluftsrådenes Landsforbund.


___ Kystleden tilfredsstiller definisjonen av kystled og kriteriene 3 a, b, c og d i oppsettet ”Kriterier for godkjenning av kystleder”.


___ Kystleden tilfredsstiller definisjonen av kystled og kriteriene 3 a, b, c og d i oppsettet ”Kriterier for godkjenning av kystleder” med følgende unntak:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vi har følgende planer for å bringe unntakene i samsvar med kriteriene:_______________________________________________________________


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


Dersom vi blir godkjent som kystled, er vi innstilt på å følge opp de plikter og rettigheter som framgår av pkt 4 i ”Kriterier for godkjenning av kystleder”.


 dato: _______________       Underskrift:________________________________________
Last ned og bruk vår logo:
 

 

Kriterier for godkjenning av kystleder


(vedtatt første gang av sentral kystledsgruppe 13.02.2002 og revidert 17. juni 2008)


1.

Kystledarbeidet er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening og Friluftsrådenes Landsforbund slik det er avtalt og definert i samarbeidsavtale. Kystleder er fellesbetegnelse på tilretteleggingstiltak for ferdsel med eller uten overnatting langs kysten både til lands og til vanns. Kystledene skal primært legge til rette for ikke-motorisert ferdsel.


2.

Kystledarbeidet ledes av en nasjonal kystledgruppe mellom Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening og Friluftsrådenes Landsforbund.


3.

Nasjonal kystledgruppe avgjør hvilke lokale kystleder som inngår i samarbeidet med utgangspunkt i følgende kriterier:

 1. Kystleden må inneholde minst ett overnattingssted.
 2. Kystleden skal være åpen for alle.
 3. Kystleden bør legge til rette for bruk av ikke motorisert ferdsel på sjøen gjennom at man disponerer en båt/ kajakk. 
 4. Kystleden bør være tilrettelagt for vandring på kyststier.
 5. Kystleden bør informere om nærmeste overnattingssted i kystleden og mulighetene for ferdsel dit.
 6. Kystleden bør gjennom informasjon og andre tiltak formidle et enkelt og miljøvennlig friluftsliv, kystkultur og naturverdier.
 7. En medlemsforening/ lag i Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening eller Friluftsrådenes Landsforbund skal normalt være ansvarlig for arbeidet. 
 8. Alle aktuelle medlemsforeninger / lag i Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening og Friluftsrådenes Landsforbund i kystledens geografiske område skal være invitert til å delta i arbeidet. 
 9. Nasjonal kystledgruppe kan gi dispensasjon for ovenstående punkter i en oppstartsperiode for en ny kystled.


4.

Godkjenning av en kystled innebærer at:

 1. Kystleden har rett til å bruke kystledlogoen.
 2. Kystleden kan søke om de økonomiske midler evt. sentral kystledgruppe disponerer.
 3. Kystleden skal bruke kystledlogoen i merking og informasjon, følge anbefalingene i ”merkehåndbok” ved tilrettelegging og merking, og for øvrig følge felles retningslinjer og anbefalinger fra sentral arbeidsgruppe.
 4. Kystledene blir presentert og markedsført på en felles internettside www.kystled.no
 5. Kystleden mottar relevant informasjon for nasjonal kystledgruppe som møtereferat, invitasjoner til temamøter og seminarer med mer.
 6. Kystledene skal holde nasjonal kystledgruppe orientert om hovedtrekkene i arbeidet gjennom innrapportering av årlig status.


Copyright © All Rights Reserved